piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
Sądeczanka oraz obwodnica Nowego Sącza i Chełmca znalazła się w rządowym "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023" (z perspektywą do 2025 roku), który został dziś (26 sierpnia 2015) przedstawiony przez premier Kopacz i minister Wasiak. Zgodnie z zapowiedziami plan ma być przyjęty przez rząd we wrześniu bieżącego roku. Program zawiera także informacje na temat finansowania budowy nowych dróg - na realizację programu ma być przeznaczone około 107 mld zł. Niestety w programie nie została ujęta tzw. Węgierskiej bis. Jednak na temat Węgierskiej bis wiele mówiono tylko w Nowym Sączu, jednak włądze Nowego Sącza niewiele zrobiły w tym zakresie.


Mapa programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2023 - Małopolska

Mapa programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2023 - Małopolska / mir.gov.pl


Program określa cele i priorytety zarówno inwestycyjne, jak i w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci dróg już istniejącej oraz w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazuje również poziom i źródła niezbędnego finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Wśród tych zadań znajdują się dwa zadania związane z subregionem sądeckim. Najważniejsze zadanie to oczywiście Sądeczanka – czyli nowe połączenie z Nowego Sącza do Brzeska o długości 49,5 km. Drugą inwestycją jest przedłużenie obwodnicy północnej Nowego Sącza (droga nr 28) o długości 1,6 km, która ma być zrealizowana w latach 2017-2020. Niemniej wiemy, iż  czynione są starania aby budowa tego odcinka została maksymalnie przyspieszona. Szczególne starania w tym zakresie wykazują władze Chełmca z wójtem Stawiarskim na czele.

Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 - mir.gov.pl

Jednym z głównych priorytetów programu oprócz poprawy infrastruktury drogowej było poprawienie bezpieczeństwa na drogach. Ostatnie lata przyniosły znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Od 2004 r. (z wyjątkiem 2006 r., gdy nastąpiło okresowe pogorszenie sytuacji) liczba osób zabitych i ciężko rannych w wypadkach drogowych systematycznie spada średnio o odpowiednio – 9% i 6% rocznie. W  okresie od 2007 r. liczba zabitych zmniejszyła się o 43%, a osób rannych w wypadkach o 33%. W tym samym okresie liczba wypadków na polskich drogach zmniejszyła się o 29%.

Zabici lata 2007-2014 -  mir.gov.pl

Ranni i wypadki w latach 2007-2014 -  - mir.gov.pl

Strategia wskazuje na konieczność podejmowania działań, które w pierwszej kolejności będą skutkowały usunięciem zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz umożliwią połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu z obszarami o niższej dynamice rozwoju, a także zapewnią włączenie ich w sieć transportu europejskiego (TEN-T).

Program realizuje cel główny SRT w zakresie transportu drogowego przede wszystkim poprzez następujące działania:

  • rozbudowę systemu autostrad i dróg ekspresowych z uwzględnieniem rozwiązań najmniej szkodliwych dla środowiska;
  • budowę obwodnic drogowych w miejscowościach szczególnie obciążonych ruchem w celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast;
  • poprawę bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej;
  • wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych.

Głowne cele programu budowy dróg krajowych - mir.gov.pl

Grafiki pochodzą z “Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023”.

Autor: jzelasko