piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
Wśród licznych zapytań przewija się temat dotyczący drogi klasy GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego. Potocznie zwana drogą szybkiego ruchu. Postaramy się wyjaśnić co oznacza fakt iż droga do Brzeska zostanie wykonana jako droga klasy GP. Drogi tej klasy są zaliczane do dróg krajowy, w sporadycznych przypadkach stanowią srogi wojewódzkie ( par. 4 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430) )


Jurków droga krajowa nr 75

Jurków droga krajowa nr 75 / wikipedia.org Misiek2


Podstawowym dokumentem regulującym klasyfikację dróg w Polsce jest wyżej przytoczone rozporządzenie. Poniżej przedstawimy kilka podstawowych parametrów takich dróg. W porównaniu z drogą ekspresową dużo częściej mogą być robione zjazdy. I tak, w terenie zabudowanym minimalna odległość pomiędzy skrzyżowaniami wynosi 1km, a poza terenem zabudowanym 2 km. Jest to istotna kwestia dla wielu gmin, przez które przebiegać będzie droga. Gminy te bardzo obawiały się marginalizacji części gmin poprzez brak zjazdu w danej gminie. Są to uzasadnione obawy biorąc za przykład sytuację niektórych gmin położonych wzdłuż Zakopianki.

Szerokość jednego pasa wynosi 3.5 m. Minimalna odległość chodnika od krawędzi jezdni wynosi 5m. Natomiast najmniejsza długość odcinak prostego między odcinkami krzywoliniowymi o zgodnym kierunku zwrotu wynosi od 250 do 400 m w zależności od prędkości projektowej. Jakie są prędkości projektowe ? Chyba najbardziej interesujący wielu parametr drogi. W przypadku drogi klasy GP dopuszcza się dwie prędkości projektowe w terenie zabudowanym: 60 i 70 km/h oraz cztery prędkości projektowe poza terenem zabudowanym : 60, 70, 80 i 100 km/h. Czyli tak naprawdę maksymalna prędkość jest tylko o 10 km/h mniejsza niż w przypadku drogi ekspresowej.

Na zakończenie istotny argument za drogą klasy GP w kontekście naszego regionu. Nie od dziś wiadomo iż Sądecczyzna jest zagłębiem firm transportowych. Poruszanie się dużych samochodów po drodze klasy GP jest bezpłatny w przeciwieństwie do dróg ekspresowych. Jest to niewątpliwie bardzo ważny aspekt dla tej grupy firm tak licznie reprezentowanych w naszym regionie.

Autor: jzelasko